Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο μας είναι ένα από τα 640 σχολεία της χώρας μας και το μοναδικό στο νομό μας , που συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση . Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα»  .
Θέλοντας να ενημερωθούμε περισσότερο πάνω στο θέμα που μας αφορά σαν μέλη της σχολικής κοινότητας , ρωτήσαμε την διευθύντρια του λυκείου μας  κ. Δαργινίδου Λεμονιά  για την υλοποίηση  της αυτοαξιολόγησης στο σχολείο μας . Παρουσιάζουμε το κείμενο της συνέντευξης:

Sapress: Τι είναι η εσωτερική αξιολόγηση;
Δ.Λ Η εσωτερική αξιολόγηση, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες (στις περισσότερες περιπτώσεις παράλληλα με την εξωτερική), έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την ενεργοποίηση και τη συνειδητή λειτουργία των εκπαιδευτικών (Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία κτλ.). Επίσης  η εσωτερική αξιολόγηση έχει στόχο να καταστήσει τη Σχολική Μονάδα προνομιούχο πλαίσιο για ανάπτυξη καινοτομιών στην εκπαίδευση και για τη διαμόρφωση και τη συνεχή ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών πρακτικών.


 Sapress: Ποιος είναι ο σκοπός και η σημασία της αξιολόγησης;  
Δ.Λ H αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θεωρείται ότι αποτελεί μία ουσιαστική παράμετρο ελέγχου της αξιοπιστίας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς συνδέεται τόσο με τα ζητήματα της οργάνωσης, της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των σχολείων, όσο και με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.
Σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται άμεσα με τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαιδευτικής ασυμμετρίας και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.


Sapress: Ποια είναι η διαδικασία για την  αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Δ.Λ Το εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της χώρας χαρακτηρίζεται από ουσιώδεις διαφορές και ανισότητες κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού, μορφωτικού και γεωγραφικού χαρακτήρα, με συνέπεια η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε Σχολικής Μονάδας. Επιδιώκεται  η αξιοποίηση των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης που κάνουν τα  σχολεία στην αυτοαξιολόγηση  , όπως διαπίστωση των αδυναμιών, εντοπισμός και επίλυση των προβλημάτων, ανάδειξη των καλών πρακτικών. Ειδικά δε για τα σχολεία που ανήκουν σε μειονεκτικές περιοχές επιδιώκεται μέσω της αυτοαξιολόγησης , η άμεση διασύνδεσή τους με οριζόντιες δράσεις και πολιτικές ενισχυτικού, υποστηρικτικού και  αντισταθμιστικού χαρακτήρα   σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

Sapress: Σε ποιους τομείς του εκπαιδευτικού έργου θα αναφερθεί  η αυτοαξιολόγηση
Δ.Λ Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έχει συστημικό χαρακτήρα με πολλά αλληλεξαρτώμενα στοιχεία, όπως παράγοντες (υποδομές, εξοπλισμό, μορφή και περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, μέσα διδασκαλίας), δομές (οργανωτικές και διοικητικές),διαδικασίες (μεθόδους διδασκαλίας, παιδαγωγικές πρακτικές) πρωτοβουλίες (επιμορφωτικές δραστηριότητες, αντισταθμιστικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις) κ.ά. Κυρίως, όμως, συνδέεται σε καταλυτικό βαθμό με ουσιαστικές αλλαγές στην κουλτούρα των ενδοσχολικών σχέσεων και την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο.
Η αυτοαξιολόγηση διαρκεί 4 τετράμηνα. Θα αναφέρουμε τα δυο πρώτα. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, οι Σχολικές Μονάδες καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: «ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου  στο σχολείο μας σήμερα». Η  απάντηση στο ερώτημα αυτό απαιτεί:
1. Μια γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, διατυπώνοντας μια πρώτη εκτίμηση για την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου στο σύνολο των τομέων του εκπαιδευτικού έργου. Με τη διαδικασία αυτή, οι Σχολικές Μονάδες επισημαίνουν τις αδυναμίες και τα αξιόλογα επιτεύγματα του σχολείου, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης του σχολείου και να αναδείξουν τους τομείς που κατά προτεραιότητα πρέπει να διερευνήσουν συστηματικότερα.
2.Μια ενδελεχή διερεύνηση-αξιολόγηση των επιλεγμένων τομέων προτεραιότητας που προκύπτουν από τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου.
Με τον τρόπο αυτό η Σχολική Μονάδα αποκτά εγκυρότερη γνώση της κατάστασης που βρίσκεται, προκειμένου να την αξιοποιήσει για την επιλογή των κατάλληλων σχεδίων δράσης που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας
του εκπαιδευτικού έργου.
Στο δεύτερο  τετράμηνο  γίνεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός-προγραμματισμός, (διαδικασία κατά την οποία βρίσκεται τώρα το σχολείο) όπου  αξιοποιώντας τη γνώση που έχει παραχθεί από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου (γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου και συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων), επιλέγει προτεραιότητες, ιεραρχεί στόχους και σχεδιάζει δράσεις, προκειμένου η υλοποίησή τους την επόμενη σχολική χρονιά ,να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
 Δημοσιογραφική ομάδα Sapress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου