Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


1. Το μηχ/κό δελτίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται ΜΟΝΟ από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
2. Στο τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται μόνο πυρονόμοι, αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες - ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
3. Οι Αστυνομικοί δηλώνουν το τμήμα Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στο ειδικό πλαίσιο με την ένδειξη ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ.  Οι υπόλοιποι την σχολή αυτή την δηλώνουν στο άλλο πλαίσιο με την ένδειξη ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.
4. Οι σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας ή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή οι Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων  δεν προσφέρουν θέσεις για την εισαγωγή υποψηφίων με την ειδική κατηγορία των αποφοίτων Εσπερινών ΓΕΛ ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) ή των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης.  Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να δηλώνουν προτίμηση για τις συγκεκριμένες σχολές.
6. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης δεν δηλώνουν επίσης προτίμηση για τα Τμήματα Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης καθώς και στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
7. Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο μηχανογραφικό δελτίο .

8. Όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ των κατηγοριών 1, 2, 3 του Κεφ. Β΄  που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε με το  90% των θέσεων εισακτέων είτε με το  10% έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:
α. Αν επιλέξουν ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί πανελλαδικά και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της αριθμ.Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) απόφασης που σας έχουμε διαβιβάσει π.χ. υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει  το 1ο επιστημονικό πεδίο αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάσθηκε πανελλαδικά.  Για να δηλώσει  το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί πανελλαδικά  στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού τα οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.
β. Αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πανελλαδικά  και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης π.χ. αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο το οποίο έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο τότε ο υποψήφιος αυτός πρέπει να έχει εξεταστεί πανελλαδικά  στο μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και  «Ιστορία».
Αν ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο πρέπει να έχει εξετασθεί πανελλαδικά  είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξετασθεί πανελλαδικά  και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

γ. Κανένας υποψήφιος ΓΕΛ των κατηγοριών 1, 2, 3 δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξετασθεί πανελλαδικά  στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
δ. Για κάθε ένα από τα δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι υπολογίζονται τα αντίστοιχα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ή αντικατάστασης με τους αντίστοιχους συντελεστές τους, στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει εξετασθεί στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Άν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

10. Η αρίθμηση των προτιμήσεων πρέπει να είναι συνεχόμενη και ενιαία για τα δύο επιστημονικά πεδία, σαν οι σχολές και των δύο επιστημονικών πεδίων να ανήκουν σε ένα πεδίο.
11. Αν και στα δύο επιστημονικά πεδία που επιλέγει ο υποψήφιος περιλαμβάνονται κοινές σχολές ή τμήματα, αυτές δηλώνονται μόνο μία φορά και σε όποιο επιστημονικό  πεδίο θέλει ο υποψήφιος, ανεξάρτητα με την κατεύθυνση που έχει τελειώσει. Η επιλογή για τις σχολές αυτές θα γίνει με βάση τον μέγιστο αριθμό μορίων που συγκεντρώνει για τα δυο επιστημονικά πεδία που δήλωσε κατά περίπτωση ο υποψήφιος. Αντίθετα αν η σχολή είναι ενταγμένη και σε άλλο επιστημονικό πεδίο το οποίο δεν δηλώθηκε από τον υποψήφιο τότε η επιλογή του στο τμήμα αυτό γίνεται με βάση το σύνολο μορίων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο που δήλωσε και στο οποίο είναι ενταγμένο το τμήμα αυτό.
12. Κάθε υποψήφιος που είναι κάτοχος της Βεβαίωσης πρόσβασης και ανήκει στις 3 κατηγορίες του Κεφ. Β΄ μπορεί να καταθέσει μηχανογραφικό δελτίο, ανεξαρτήτως του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης που πέτυχε ή του αριθμού μορίων που συγκεντρώνει. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ253/68528/Β6 (ΦΕΚΒ΄-918/24-6-2010) και Φ253/68532/Β6 (ΦΕΚΒ΄-918/24-6-2010), το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης δεν ισχύει για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου