Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην Επιτροπή από 7 μέχρι και 20 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του εντύπου που οι υποψήφιοι προμηθεύονται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ στο διαδίκτυο (δείτε παραπάνω το link απο το blog) για να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο προκειμένου να υποβοηθηθούν στην σωστή συμπλήρωση των προτιμήσεών τους. Επισημαίνεται ότι το έντυπο αυτό δεν υποβάλλεται στην επιτροπή .
Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του.
Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος υποβάλλει:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (και να έχει μαζί του και την πρωτότυπη) της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΦΕΚ 90 – Α΄) το οποίο επικυρώνεται από το μέλος που ελέγχει τα δικαιολογητικά μόνο με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο σημείο αυτό επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν θα παραλαμβάνεται κανένα μηχανογραφικό αν δεν επιδεικνύεται στην Επιτροπή η πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης, η οποία μπορεί να ζητείται και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της κατάθεσης.

3. Ο υποψήφιος που ανήκει στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης εκτός των ανωτέρω υπό στοιχεία α-β της παραγράφου 1 του κεφαλαίου αυτού δικαιολογητικών συνυποβάλλει βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένος. Αν έχει μεταγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μεταγράφηκε σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

2 σχόλια: