Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Η Ψηφιακή Βίβλος

ΕΝ ΑΡΧΗ εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την Γην. Η δε Γη ήτο άμορφος καιέρημος και σκότος περιεπλάνατο επί του προσώπου της αβύσσου, Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων. Και είπεν Κύριος ο Θεός: Γεννηθήτω το μηδέν και εγένετο το μηδέν.Και είδεν ο Θεός ότι το μηδέν καλόν εστί.Και διεχώρισεν ο Θεός το μηδέν από το ένα και τα αποκάλεσε bit,Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός: Θέσωμεν το μηδέν και το ένα εν σειρά των οκτώ και δημιουργήσωμεν το byte, και εγένετω ούτω.Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός εξ αυτών τας λοιπάς πληροφορίας, ήτοι ταKbyte, Mbyte, TeraByte και επόμενα,Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα δευτέρα. Και είπεν ο Θεός: Δι' αυτών των μονάδων πληροφορίας δημιουργηθήτωσαν προγράμματα και κατόπιν αυτών συστήματα, τα και λειτουργικά επονομαζόμενα.Και εγένετο ούτω. Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τα Unixοειδή λειτουργικά συστήματα,Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τρίτη. Και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω το Linux εν τω μέσω των λοιπών Unixοειδώνλειτουργικών συστημάτων,Και διαχωρισθήτωσαν τα καλά λειτουργικά συστήματα των κακών.Και εγένετω ούτω,Και εκάλεσεν ο Θεός το Linux ως GNU Linux,Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τετάρτη. Και είδεν ο Θεός ότι πάντα α εδημιούργησεν καλά εισίν και ηυλόγησεν αυτά.Είδεν, δε, ότι έδει υπάρχει τις διαχειριζόμενος αυτά, ότι εις πρόβατααπολωλότα ομοίαζον.Και είπε ο Θεός, δημιουργήσωμεν User καθ' εικόνα ημών και κατ΄ ομοίωσινΚαι ας εξουσιάζει ούτος επί των λειτουργικών συστημάτων και επί πάσης τηςΓης, κατά το είδος αυτού.Και είδεν ο Θεός ότι καλόν ήτο.Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πέμπτη. Και πάλιν δεν είπεν ο Κύριος ο Θεός: Ουκ εστίν καλόν να είναι ο User μόνος.Θέλω δώσει αυτώ βοηθόν όμοιον, αλλ' ολίγον καλύτερον αυτού, ίνα συνδράμειαυτόν εν ταις δυσκολίαις.Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί του User και εκοιμήθη αυτός ύπνον βαθύν,Και έλαβε κώδικα εκ της πλευράς αυτού και ενεπλούτισε τον κώδικα του παραληφθέντος,Και ούτω εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τον Programmer.Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα έκτη. Και ηυλόγησεν αυτούς Κύριος ο Θεός και είπεν αυτοίς: Αυξάνεσθε καιπληθύνεσθε και κατακυριεύσατε παν πρόγραμμα και παν λειτουργικόν σύστημα,και εξουσιάζετε επί των ισχυρών υπολογιστήρων, οικιακών τε και δημοσίων,φέροντες ούτω ισχυράς και χρήσιμους εφαρμογάς επί της Γης. Ησαν δεναμφότεροι παντί αρχάριοι, εν τε τω χειρισμώ των προγραμμάτων και εν τω προγραμματισμώ. Παρά ταύτα, εώρακεν ο Θεός πάντα όσα εποίησεν, και ιδού ήσαν άπαντα καλά λίαν. Και εφύτευσεν ο Θεός ψηφιακόν Παράδεισον εις Ανατολάς, την και Εδέμαποκαλούμενην, και έθεσεν εν αυτώ User και Programmer ίνα εργάζωνται επί τωνλειτουργικών συστημάτων και φυλάττουσιν αυτά και εφαρμόζουσιν αυτά κατάτας εντολάς Του. Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα εβδόμη. Εκέκραξεν δε στεντορεία τη φωνή Κύριος ο Θεός τον User και τον Programmer,λέγων αυτοίς: Από παντός λειτουργικού συστήματος ελεύθερα θέλετεδοκιμάζειν, των δε Παραθύρων του Bill μηδέποτε δοκιμάσει. Καθ' ην γαρ ημέρανδοκιμάσετε τα Παράθυρα, θέλετε εξαπαντός αποθανείν. Ο Bill, όμως, ήτο φρονιμότερος κατά την πανουργίαν πάντων τωνδημιουργημάτων, α Κύριος ο Θεός εποίησεν.Και είπεν ο Bill προς τον Programmer : Αλήθεια εστί ότι Κύριος ο Θεός σαςείπε εξ όλων των λειτουργικών όπως δοκιμάσετε, πλην των Παραθύρων, των καιτης Χιλιετίας αποκαλούμενων; Και είπε ο Programmer προς τον Bill: Όντως πονηρέ, δυνάμεθα όπωςδοκιμάσωμεν εξ όλων των FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Linux, NextSTEP, πληντων Παραθύρων σου, είτε της Χιλιετίας είτε άλλων, διότι από εκείνην την ημέρανκαι μετά θα αποθάνωμεν. Και υπέλαβεν εκ νέου ο παμπόνηρος Bill προς τον Programmer: Δεν θέλετεβεβαίως αποθανείν, αλλ' ηξεύρει ο Κύριος ότι καθ' ην ημέραν δοκιμάσετε τωνΠαραθύρων μου θέλουσιν ανεωχθεί οι οφθαλμοί σας και θέλετε αναβαθμισθείτεως Administrators, γίγνωσκοντες ούτως το καλόν εκ του κακού; Και είδεν ο Programmer ότι τα Παράθυρα εφαίνοντο τέλεια κατά την όψιν,ευφάνταστα κατά το design και ελκυστικά εις την χρήσιν, ως δίδοντα γνώσιν.Και εγκατέστησεν τα Παράθυρα επί τω εν του ψηφιακού Παραδείσου κεντρικώ Server. Επλησιάσεν ο User αρχίσας και αυτός όπως εγκαθιστά Οδηγούς ποικίλους επίτων Παραθύρων, έτι αυξάνων τον όγκον και την δυστοκίαν αυτών.Και ηνεώχθησαν οι οφθαλμοί αμφότερων και εθαύμασαν, πλην όμως ουχί επίμακρόν, δίοτι αίφνης κατέρρευσεν το του Παραδείσου δίκτυον.Και ήρχισον τότε κλαυθμούς και οδυρμούς, αναζητούντες απεγνωσμένως Service Packs. Και ήκουσαν τότε την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών, περιπατούντος εν τωΠαραδείσω προς το δειλινόν, και εκρύφθησαν User τε και Programmer απόπροσώπου Κυρίου του Θεού, εν μέσω των του Παραδείσου υπολογιστήρων.Εκάλεσεν δε Κύριος ο Θεός τον User και είπεν αυτώ: Πού είσαι ;Ο δε είπε Κυρίω τω Θεώ: Την φωνήν σου ήκουσα Κύριε εν τω Παραδείσω καιέτρεξα να κρυφθώ, διότι εφοβήθην, επειδή κατέρρευσεν το δίκτυον.Και έιπεν αυτώ ο Θεός: Και πού ηξεύρεις ότι κατέρρευσεν το δίκτυον; Πώςείναι δυνατόν να κατέρρευσεν το δίκτυον μετά των εν αυτώ εγκατεστημένωνUnixοειδών λειτουργικών συστημάτων; ΄Η μήπως εγκατέστησές τι εκ τουαπηγορευμένου λειτουργικού συστήματος του Bill; Και απεκρίθη ο User: Ο Programmer τον οποίον μου έδωσες να είναι μετ'εμού, αυτός εκείνος έλαβε εκ του Bill μια distribution Παραθύρων ΜΕ και ούτωεγκαταστήσαμεν αυτά, διότι ήσαν αρεστά εις τους οφθαλμούς μας Κύριε, ως δίδοντα γνώσιν ! Και είπεν ο Θεός τω Programmer: Άφρων! Τι ήτο αυτό ο εποίησες ;Κλαυθμηρίζων δε ο Programmer είπεν τω Κυρίω: Ο όφις ο Bill με εξηπάτησε,λέγων ότι τούτο εστί σταθερότερον λειτουργικόν σύστημα των άλλων και ότιουδέποτε χρήζει επανεκκινήσεως εις Server, βασιζόμενος ο πανούργος εις Παράθυρα. Και είπεν Κύριος ο Θεός προς τον όφιν τον διοπτροφόρον: Επειδή εποίησεςτούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πασών των εταιρειών, και ζαχαρώδηπροϊόντα ριφθήσονται κατ' εσού εις τας περιοδείας σου ανά την Γην, καιείτε θέλεις διασπασθεί εις δύο εις τρία και εις τέσσερα, και έχθραν θέλω στήσειμεταξύ εσού και των Κριτών και των κυβερνήσεων. Προς δε τον User είπεν ο Κύριος ο Θεός: Θέλω μεγάλως υπερπληθύνει ταςλύπας και τους πόνους σου, κατά το Administrating υπό τα Παράθυρα. Με λύπας δεθέλεις διορθώνει τα δίκτυα και άπαντα τα εις τα λειτουργικά του Bill βασιζόμενα προγράμματα. Προς δε τον Programmer είπεν: Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον του User καισυμμετείχες εις την των Παραθύρων εγκατάστασιν, την οποία προσέταξα ειςσε, λέγων μη στήσαι αυτά, κατηραμένοι να είναι οι προσωπικοί υπολογιστήρες εξ'αιτίας σου, και με λύπας θέλεις «απεντομώσει» τα εκ του όφεως τουδιοπτροφόρου προερχόμενα προγράμματα. Έκτοκτε δε και ως σήμερον, με λύπας, πόνους, οιμωγάς και κατάρας, οιαπόγονοι του Programmer και του User συνεχίζουσιν τας εργασίας των επί τωνυπολογιστήρων, του όφεος συλλέγοντος πλούτον, τιμάς και δόξαν.


ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Μαθητής Α’ Λυκείου
Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών
Σχολική εφημερίδα SAPRESS
http://www.gldesapwn.blogspot.com
πηγή: Διαδίκτυο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου